antiquities

Bloshinka. Retro-market.

by Olga on February 13, 2016

Bloshinka. Retro-market.
February 13 – 14, 2016, Cultural Centre DOM
Moscow, B. Ovchinnikovsky lane, 24, build. 4 (metro st. Novokuznetskaya)

{ 0 comments }